Istorija

Vilniaus lopšelis-darželis Nr. 150 oficialiai įsteigtas 1976 m. spalio 22 d., 1998 m. Vilniaus miesto tarybos sprendimu Nr. 225 lopšeliui-darželiui suteiktas pavadinimas „Jurginėlis“.

Lopšelio-darželio sukurta jauki, saugi, vaiko poreikius, tėvų lūkesčius tenkinanti aplinka, skatina augti kartu su vaiku – žaismingai ir prasmingai, atsižvelgiant į aplinkos bei sociokultūrinį kontekstą – atverti patyriminio pasaulio erdves, kuriose vaikas drąsiai veikdamas ir eksperimentuodamas pats atrastų prasmę įvairiose idėjose, visapusiškai ugdytų(si) ir atskleistų savo unikalius gebėjimus. Žingeidi, kritiškai mąstanti, kūrybiška ir pokyčiams atvira, nuolat tobulėjanti pedagogų bendruomenė kuria darnų ir tvarų ugdymosi pasaulį vaikui. Vaikų ugdymosi procesas organizuojamas vadovaujantis lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo programa, atnaujintomis Ikimokyklinio ugdymo gairėmis bei Bendrąja priešmokyklinio ugdymo programa.

Lopšelis-darželis savo veikloje siekia kokybiško vaikų ugdymo:

  • organizuojant universalaus dizaino mokymuisi strategijos grindžiamą ugdymą, modeliuojant į kiekvieno vaiko ugdymo sėkmę orientuotą patyriminį ugdymo procesą;
  • įtraukiant į ugdymą bendro buvimo grupėje drauge su bendraamžiais pagal jo individualumą ir suteikiant specialią pagalbą šeimai ir vaikui;
  • kuriant jaukią, patrauklią, fiziškai ir emociškai saugią ugdymo(si) aplinką;
  • į ugdymą įtraukiant šiuolaikines ugdymo strategijas ir technologijas.

Lopšelis-darželis įsikūręs Vilniaus miesto vakarinėje dalyje – Viršuliškių seniūnijoje. Naujos ir vaikų kūrybiškumą išlaisvinančios idėjos įgyvendinamos natūralioje lauko ir ugdymosi aplinkoje. Vaikai tyrinėja, ugdo(si) mąstymo įgūdžius, pasitikėjimą, savarankiškumą, bendradarbiavimą. Kartu su šeimomis kuriame pozityvios tėvystės patirčių slėnį, atvirą diskusijų erdvę. Todėl lopšelyje-darželyje rasite įvairius užsiėmimus, kūrybines dirbtuves vaikams ir jų šeimoms.

Gebėjimas išsiugdyti lopšelio-darželio savitumo jausmą, suprasti savo stipriąsias ir silpnąsias puses bei norą tapti besimokančia bendruomene, įkvėpė troškimą augti ir tobulėti. Lopšelyje-darželyje įkurti „Vaikų ugdymo inovacijų“ bei „STEAM ugdymo“ centrai organizuoja respublikines mokslines-praktines konferencijas, seminarus-diskusijas, viešas paskaitas miesto ir respublikos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams, vykdo pedagoginės mentorystės programas. Inžinerijos ir robotikos, gamtos tyrinėjimo, menų pažinimo elementai integruoti į visą ugdymo(si) turinį, siekiant sužadinti vaikuose meninės raiškos, kūrybinės laisvės ir žaismės bei atradimų džiaugsmą. Ypatingas dėmesys skiriamas vaikų socialiniam emociniam ugdymui. Įgyvendinamos „Zipio draugai“, „Kymochi“, „Dramblys“ ugdymo programos, skirtos vaikų savireguliacijos, pozityvios komunikacijos gebėjimų ugdymui. Skatinant ugdymosi motyvaciją, smalsumą, kuriant sąlygas mąstymo bei kūrybiškumo ugdymui, dominuoja patrauklūs aktyvaus ugdymo metodai, išplėtota projektinė veikla, etnokultūra yra neatsiejama ugdymo(si) dalis.

Lopšelis-darželis aktyviai bendradarbiauja su socialiniais partneriais: VDU Švietimo akademijos Mokytojų rengimo institutu, VU Filosofijos fakulteto Ugdymo mokslų institutu, Pozityvaus ugdymo institutu, Paramos vaikams centru, Robotikos akademija, EDU Vilnius, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių švietimo, Techninės kūrybos centrais. Lopšelis-darželis siekia subalansuoti saugumą, savarankiškumą, kūrybą, žaidimus ir žinias, sveiką gyvenseną ir dorovinę vaiko pasaulėjautą. Mūsų misija padėti vaikams sukurti atradimų ir patyrimų pasaulį, kuriame gera mažiems ir didelėms.