Asmens duomenų apsauga

Vilniaus lopšelis-darželis „Jurginėlis“ asmens duomenis tvarko vadovaudamasis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB).

Vilniaus lopšelis – darželis „Jurginėlis“, įgyvendindamas Bendrajame duomenų apsaugos reglamente įtvirtintus su asmens duomenų tvarkymu susijusius principus ir siekdama užtikrinti, kad asmens duomenys duomenų subjekto atžvilgiu būtų tvarkomi sąžiningu ir skaidriu būdu, skelbia informaciją apie darželyje vykdomą asmens duomenų tvarkymą.

Vilniaus lopšelis – darželis „Jurginėlis“ duomenų apsaugos pareigūnu paskyrė MB „Saugi darbovietė“, Tarandės g. 34-401, Vilnius, el. p. info@saugidarboviete.lt, tel. nr. +37066267686.

Duomenų subjektas turi šias teises, nurodytas Bendrajame duomenų apsaugos reglamente:

 • gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 • susipažinti su savo asmens duomenimis;
 • atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis;
 • prašyti ištaisyti netikslius, papildyti neišsamius asmens duomenis;
 • prašyti ištrinti (teisė „būti pamirštam“) su duomenų subjektu susijusius asmens duomenis, jei tai galima pagrįsti viena iš priežasčių, numatytų Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 17 straipsnio 1 dalyje;
 • prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, kai taikomas vienas iš atvejų, numatytų Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 18 straipsnio 1 dalyje;
 • teisę į duomenų perkeliamumą;
 • nesutikti, kad su juo susiję asmens duomenys būtų tvarkomi;
 • pateikti skundą priežiūros institucijai (Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, Vilnius, el. paštas ada@ada.lt, interneto svetainė www.ada.lt)).

Asmens duomenų tvarkymas Vilniaus lopšelyje darželyje „Pelėda“ vadovaujasi šiais dokumentais:

Asmens duomenų tvarkymo Vilniaus lopšelyje-darželyje “Jurginėlis” taisyklės

Reagavimo į asmens duomenų pažeidimus procedūros aprašas

Informacija apie asmens duomenų valdymą

Duomenų subjektų teisių įgyvendinimas

Duomenų subjektai, siekdami įgyvendinti savo teises, Vilniaus lopšelio-darželio „Jurginėlis“ administracijai turi pateikti rašytinį prašymą tiesiogiai ar paštu adresu Justiniškių g. 47, Vilnius arba elektroniniu paštu rastine@jurginelis.vilnius.lm.lt, ar elektroniniu būdu ir patvirtinti savo asmens tapatybę. Vilniaus lopšelio-darželio „Jurginėlis“ administracija pateikia atsakymą asmeniui ne vėliau nei per 14 dienų nuo prašymo pateikimo dienos.

Žemiau pateikti rekomenduojamų formų šablonai, kuriais duomenų subjektas gali pasinaudoti.

Duomenų subjekto prašymas turi būti įskaitomas, asmens pasirašytas, jame turi būti nurodytas duomenų subjekto vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti ar kuriais pageidaujama gauti atsakymą dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo (adresas, telefono numeris ar el. pašto adresas), kiti asmens duomenys, būtini duomenų subjekto tapatybei nustatyti (gimimo data arba asmens kodas, arba kita informacija), ir informacija, kokią iš duomenų subjekto teisių ir kokia apimtimi asmuo pageidauja įgyvendinti.

Auklėtinių ir asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės

Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo tvarkymo taisyklės

Privatumo politika

Asmens teisės nėra absoliučios

Įstatymuose gali būti numatyta išimčių, kai duomenų valdytojas asmens (duomenų subjekto) teisių gali neįgyvendinti:

 • Kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ar gynybą;
 • Kai reikia užtikrinti viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą;
 • Kai reikia užtikrinti svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus;
 • Kai reikia užtikrinti tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą;
 • Kai reikia užtikrinti asmens (duomenų subjekto) ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Asmens duomenų saugumo pažeidimai ir apskundimas

Jeigu asmuo mano, kad pažeistos jo, kaip duomenų subjekto, teisės, arba nori gauti daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą, gali kreiptis į Vilniaus lopšelio-darželio „Jurginėlis“ Duomenų apsaugos pareigūną:

MB „Saugi darbovietė“
Arvydas Petrulis
Tarandės g. 34-401, Vilnius, el. p. info@saugidarboviete.lt, tel. nr. +37066267686.
Duomenų apsaugos pareigūnas privalo užtikrinti slaptumą arba konfidencialumą, susijusį su jo užduočių vykdymu.

Jeigu asmuo nesutinka su Vilniaus lopšelio-darželio „Jurginėlis“ administracijos ar Duomenų apsaugos pareigūno atsakymu, jis gali kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (VDAI), Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. p. ada@ada.lt.