Teisinė informacija

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas:

I-1489 Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas (e-tar.lt)

Vaiko gerovės valstybės politikos koncepcija: 

IX-1569 Dėl Vaiko gerovės valstybės politikos koncepcijos patvirtinimo (e-tar.lt)

Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašas: 

V-1009 Dėl švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. ISAK-627 “Dėl Ikimokyklinio u… (e-tar.lt)

Lietuvos higienos norma HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“:

V-313 Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo… (e-tar.lt)

Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo:

V-591 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. V-964 „D… (e-tar.lt)