Socialinio pedagogo paslaugos, darbo grafikas

Socialinis pedagogas – savo darbo veikla įvertinti ir spręsti problemas susijusias su vaiko pagrindinių reikmių tenkinimu, saugumo ir socialinės adaptacijos užtikrinimu. Vykdyti ir kurti saviraiškos, mokymosi motyvacijos, lankomumo, užimtumo, emocinių ir elgesio sutrikimų bei kitų problemų sprendimo prevencijos programas, dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos veikloje. Socialinis pedagogas mokykloje yra pagalbos teikėjas vaikams, paaugliams, jų šeimoms, ginantis jų teises bei primenantis pareigas, padedantis vaikui rasti savo vietą sociume. Socialinio pedagogo veiklos objektas yra pedagogiškai apleisti, patyrę socialinę atskirtį, turintys specialiųjų poreikių ugdytiniai – labiausiai pažeidžiama bendruomenės dalis, kuriai reikia supratimo ir pagalbos integruojantis į mokyklos, visuomenės gyvenimą.

Tikslai
1. Teikti metodinę bei psichologinę paramą vaikams, jų tėvams ir pedagogams.
2. Tirti ir skatinti vaikų ir jaunuolių integravimąsi į darželio bendruomenę, visuomenę.
3. Sudaryti sąlygas pozityviai jauno žmogaus saviraiškai ir neformaliam ugdymui.
4. Padėti vaikams sprendžiant jų teisių ir interesų apsaugos problemas.
5. Nagrinėti ir šalinti darželio nelankymo priežastis, siekti, kad ugdytinių tėvai aktyviau įsitrauktų į darželio gyvenimą.
6. Telkti darželio bendruomenę siekiant sukurti efektyvią ankstyvosios prevencijos sistemą ugdymo institucijoje.

Uždaviniai
1. Rinkti informaciją ir išsiaiškinti socialines problemas, įtakojančias vaiko elgseną ir ugdymosi motyvaciją.
2. Užmegzti kontaktus su ugdytiniais.
3. Analizuoti ir vertinti situaciją.
4. Rinkti ir teikti informaciją apie pagalbą teikiančias bei prevenciją vykdančias tarnybas.
5. Konsultuoti.
6. Tarpininkauti, atstovauti, koordinuoti.
7. Vykdyti prevencinį darbą.
8. Apibendrinti ir įvertinti pokyčius.

Socialinio pedagogo funkcijos
·         Įvertinimo (renka informaciją,daro išvadas).
·         Konsultacinę (pataria,konsultuoja).
·         Vadybinę (organizuoja, telkia, planuoja, priima sprendimus ir už juos atsako).
·         Korekcinę (skatina, įgalina, padeda adaptuotis, aktyvina, mobilizuoja).
·         Šviečiamąją (informuoja, aiškina).
·         Koordinacinę (palaiko ryšius, siunčia-perduoda informaciją).
·         Prevencinę (numato neigiamus reiškinius, poelgius ir padeda jų išvengti).
·         pedagogais ir Teisinę (atstovauja, gina vaiko interesus).
·         Socialinio ugdymo.

Pagrindinės socialinės pedagogės veiklos formos:
Individualus darbas su mokiniais ir jų tėvais – konsultacijos, pokalbiai. Darbas grupėje – mokinių pažinimas (pagal reikalą  pravesti anketavimus), anketų analizės. Konsultavimas – susirinkimai, pasitarimai, pagal poreikius ir tyrimai. Mokymas ir švietimas – diskusijos, pokalbiai, gyvenimo įgūdžių, sveikos gyvensenos ugdymas,  mokyti kūrybiškai ir kritiškai mąstyti, bendrauti, pažinti save ir aplinką, gebėti priimti sprendimus, spręsti problemas, elgtis visuomenėje priimtais būdais, valdyti emocijas ir kt. Socialinės pedagoginės pagalbos tinklo kūrimas – projektai – programos.

Socialinis pedagogas Mindaugas Velykis
PIRMADIENIS    15.00-18.00 
ANTRADIENIS     7.30-11.30 
TREČIADIENIS   15.00-18.00
Dėl konsultacijų kreiptis el. paštas: mindaugas.velykis@gmail.com