Valdymo schema

Lopšelio-darželio struktūrą sudaro:
• Administracija – direktorius, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, direktoriaus pavaduotoja ūkiui.
• Pedagogai – grupių auklėtojos, priešmokyklinio ugdymo pedagogės, meninio ugdymo pedagogės, logopedė, socialinis pedagogas.
• Dietistė koordinuoja vaikų maitinimo bei sanitarinio-higieninio režimo organizavimą.
• Aptarnaujantis personalas: auklėtojų padėjėjos, virėjos, valytojos, pastatų ir statinių priežiūros darbininkai, sargai, kiemsargiai – rūpinasi įstaigos patalpų švara ir higiena, organizuoja ir vykdo pastatų, inventoriaus, ugdymo priemonių priežiūrą bei apsaugą.