Valdymo schema

Lopšelio-darželio struktūrą sudaro:
• Administracija – direktorius, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, direktoriaus pavaduotoja ūkiui.
• Pedagogai – grupių mokytojos, priešmokyklinio ugdymo mokytojos, meninio ugdymo mokytoja, kūno kultūros mokytoja, logopedės, socialinis pedagogas, specialusis pedagogas, psichologas.
• Maitinimo organizatorė (dietistė) koordinuoja vaikų maitinimo bei sanitarinio-higieninio režimo organizavimą.
• Aptarnaujantis personalas: auklėtojų padėjėjos, virėjos, valytojos, pastatų ir statinių priežiūros darbininkai, sargai, kiemsargiai – rūpinasi įstaigos patalpų švara ir higiena, organizuoja ir vykdo pastatų, inventoriaus, ugdymo priemonių priežiūrą bei apsaugą.