Nuostatai

Vilniaus lopšelio-darželio “Jurginėlis” nuostatai reglamentuoja Vilniaus lopšelio-darželio „Jurginėlis“  teisinę formą, priklausomybę, steigėją, adresą, lopšelio-darželio grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, ugdymo kalbą ir ugdymo formą, veiklos teisinį pagrindą, sritį, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, lopšelio-darželio teises, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, lėšas, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.

Lopšelio-darželio teisinė forma – biudžetinė įstaiga.

Lopšelio-darželio priklausomybė – Vilniaus miesto savivaldybės mokykla.

Lopšelio-darželio savininkė – Vilniaus miesto savivaldybė (toliau – savininkas),  Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius. Lopšelio-darželio savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Vilniaus miesto savivaldybės taryba. Jos kompetenciją nustato Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas.

Lopšelio-darželio pagrindinė paskirtis – ikimokyklinio ugdymo grupės įstaiga – lopšelis- darželis.

Lopšelis-darželis yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą, atsiskaitomąją sąskaitą Lietuvos Respublikos įregistruotame banke, atributiką, savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.